Biodiversitet, Økologi og Bestandsdynamik

Naturama er et naturhistorisk museum, der er forpligtet via Museumsloven til at arbejde for bevarelsen af den danske naturarv. Forskningen ved Naturama relaterer sig til habitat- og populationsøkologi, og omfatter studier af fugle og pattedyr specielt med relation til populationsdynamik.

Naturama indsamler på den baggrund videnskabeligt materiale samt udfører en bred vifte af forskningsaktiviteter. Naturama søger at tilvejebringe ny viden inden for pattedyr- og fuglefaunaen med henblik på en bedre forståelse for processer og økologiske sammenhænge i naturen. Naturama er forpligtet til at offentliggøre forskningsresultater.

Forskningen ved Naturama arbejder med et bredt spektrum af generelle og specifikke populationsøkologiske problemstillinger omkring pattedyr og fugle, hovedsagligt i Danmark, men deltager også i forskningsaktiviteter uden for landets grænser. En del igangværende og planlagte projekter er tematisk baseret og omhandler intra- og inter-trofiske interaktioner. Generelt arbejdes der med parametre, der er bestemmende for fugle og pattedyrs rummelige og tidsmæssige fordeling samt parametre, der relaterer sig til deres populationsdynamik.

Naturama tager ikke udgangspunkt i specifikke arter af pattedyr og fugle, men mere i tematiske problemstillinger, der kan være fællesnævner for mange forskellige arter.

Forskningens omdrejningspunkt består af to langtidskørende kerneprojekter af tematisk karakter, flere små projekter af mere specifik karakter, samt en række samarbejdsprojekter med andre forskningsinstitutioner i ind- og udland.